Drankenhandel Van Buuren.nl

wil open en eerlijk zijn over de wederzijdse rechten en plichten.

Wij willen bijvoorbeeld goede afspraken met u maken over de tijdstippen waarop u de spullen komt ophalen en terugbrengen.

Maar ook over de spelregels die gelden voor de spullen die wij aan u uitlenen dan wel verhuren, willen wij heel helder zijn: ons doel is dat beide partijen precies weten wat van elkaar wordt verwacht, en dat beide tevreden kunnen terugblikken op de transactie.

U mag van ons verwachten dat wij alles in ons vermogen doen om ervoor te zorgen dat u de juiste, schone en intacte materialen aangeleverd krijgt.

En wij mogen van u verwachten dat u als een 'goed huisvader' voor deze spullen zorgt en eventuele manco's of beschadiging zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij retournering, aan ons doorgeeft.

In wat strenge klinkende taal luiden onze spelregels dan als volgt:

Bruikleen- en huurgoederen dienen schoon en onbeschadigd geretourneerd te worden. Indien deze vuil en/of beschadigd zijn, worden respectievelijk schoonmaak- en/of reparatiekosten in rekening gebracht. Manco's worden in rekening gebracht;

Wijzigingen in type en/of aantal van de geleverde goederen, daaronder ook begrepen bruikleen- en huurgoederen, zijn voorbehouden;

Bij aflevering dient een borgsom a contant te worden voldaan, welke gefixeerd wordt op de waarde van de goederen, exclusief emballage en/of waarborg, vermeerderd met 20%.

Geadviseerd wordt apparatuur daags voor gebruik te testen, zodat eventuele storingen onstaan door transport tijdig verholpen kunnen worden. Door opslag en/of transport kunnen de goederen bevuild zijn geworden: wij adviseren u dit ook daags van te voren te controleren;

Wij verwijzen u nadrukkelijk naar artikel 6 van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, waarin afnemer ons vrijwaart voor schades, waaronder begrepen gevolgschades, welke door koper/huurder en/of derden onstaan ten gevolge van ondeugdelijkheid van de zaken,indien en voozover dezeschaden niet gedekt worden door de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.